Skip to main content

Robin Gibb -Healt Quiz

Bee Gees singer Robin Gibb, 61, answers our health quiz


 

By Rachel Kaufman
Last updated at 11:45 AM on 1st February 2011

 

Healthy vegetarian: Robin Gibb's brother, and fellow Bee Gees band member, Maurice died after an operation eight years ago Healthy vegetarian: Robin Gibb's brother, and fellow Bee Gees band member, Maurice died after an operation eight years ago
Vegetarier: Robin gibb's broer and mede Bee gees bandlid Maurice stierf na een operatie 8 jaar geleden.

HAVE YOU EVER HAD A HEALTH SCARE?

Ben je ooit door je gezondheid opgeschrokken?

Last September, I had griping pains in my stomach.

Afgelopen september, had ik ontzettende pijn in mijn buik.

Doctors said it might be to do with indigestion. But the pain continued so I went back to hospital, had scans and, as soon as the doctors saw them, they scrubbed up for an operation.

Dokters zeiden dat het misschien te maken had met de spijsvertering. Maar de pijn bleef, dus ik terug naar het ziekenhuis , had scans en, zodra de artsen het zagen gingen ze zich voor een operatie voorbereiden.

It was an intestinal blockage. If I had not had the ­operation, I could have died within two hours.

Het was een darmverstopping. Als ik niet geopereerd was, had ik binnen 2 uur kunnen sterven.

HOW DID THE EXPERIENCE CHANGE YOU?

Hoe heeft deze ervaring je veranderd?

It was only down to my wife Dwina and our son Robin-John’s (RJ’s) ­insistence that I got checked. I was very lucky.

Het was dankzij mijn vrouw Dwina en zoon RJ's volharding dat ik onderzocht werd. Ik had veel geluk

Eight years ago, my twin brother Maurice tragically died after a similar operation. It’s made me aware of how precious time is.

8 jaar geleden stierf mijn tweeling broer aan dezelfde operatie. Het maakte me bewust hoe kostbaar tijd is..

WAS THAT THE CLOSEST YOU CAME TO DEATH?

Was dat het moment dat je het dichtst bij de dood kwam?

My whole life has been a bit like a Nintendo game.

Mijn hele leven was als een nintendo spelletje.

When I was ten, I was knocked off a bicycle and had amnesia for a day.

Toen ik 10 was ,ben ik van mijn fiets afgeslagen en had ik  een hele dag geheugenverlies.

In 1966, I was in a car accident in Australia with my father and brothers — the car rolled three times.

In 1966 was er in australie een auto-ongeluk met mijn vader en broers. De auto sloeg 3x over de kop.

Then I was in the Hither Green train crash of 1967, when 49 people died.

Toen was ik in het Hither Green treinongeluk in 1967- waar 49 mensen omkwamen.

ARE YOU OTHERWISE HEALTHY?

Ben je verder gezond ?

Extra life: Robin says growing up has been a bit like a Nintendo game - full of near death experiences Extra leven: Robin zegt opgroeien was een beetje als een nintendo spelletje - vol met bijna dood ervaringen.

I do 100 to 200 push-ups every day, and walk. This is as regular as cleaning my teeth. I don’t like fruit but I’m vegetarian, so eat a lot of veggies.

Ik doe elke dag 100 tot 200 push ups en wandel. Dit is net zo gewoon als tandenpoetsen. Van fruit hou ik niet, maar ik ben een vegetarier dus eet veel groentes.

EVER DIETED?

ooit een dieet gevolgd?

I’ve always been naturally thin. Maurice was the same.

Ik ben altijd mager geweest. Maurice was dat ook. 

HOW MUCH DO YOU DRINK?

Hoeveel drink je ?

I gave up alcohol decades ago — there’s too much heartache caused by it.

Ik gaf het drinken van alcohol decennia geleden al op.

er is te veel hartzeer veroorzaakt door haar.

These days I drink a lot of herbal tea — camomile and all kinds of green tea.

Deze dagen heb ik drink veel kruidenthee - kamille - en alle soorten van groene thee.

Many have antioxidants and can boost the immune system. I drink it strong: two or three teabags per cup, and I leave them in there while I drink — which Dwina can’t abide! 

Velen hebben antioxidanten en kunnen het immuunsysteem stimuleren. Ik drink het sterk: twee of drie theezakjes per kopje, en ik laat ze daar, terwijl ik drink, wat Dwina niet kan aanzien.

SO DO YOU HAVE ANY VICES?

Heb je einge ondeugden?

I did say once on a show that my vice was coconut macaroons — and ­people sent me tons. I’m still wading through them!

Tijdens een show  zei ik dat kokos macarons mijn ondeugd waren. Ik kreeg tonnen toegezonden. Ik zwoeg mezelf er nog steeds doorheen.?

 

Biggest Phobia?

  Grootste fobie?

His only vice: Robin loves coconut macaroons

 Zijn enige ondeugd: Robin houdt van kokos macarons

I don’t like lifts and will walk up 20 flights of stairs if I have to.


Ik hou niet van liften en zal 20 verdiepingen met de trap lopen als ik moet.

Crowded rooms make me uncomfortable, too, although I can sing to a stadium full of thousands of people no bother.

 Overvolle kamers maken me ook ongemakkelijk, hoewel ik kan zingen in een stadion vol met duizenden mensen en nergen last van heb.

DO YOU SLEEP WELL?

Slaap je goed?

Not really. My brothers and I all had insomnia growing up — from a very early age we worked well into the night, creating music. I read to relax.

Niet echt. Mijn broers en ik hadden allemaal slapeloosheid terwijl we opgroeiden - vanaf zeer jonge leeftijd hebben we gewerkt tot in de nacht, om muziek te maken. Ik lees om te ontspannen.


EVER BEEN DEPRESSED?

Ben je ooit depressief geweest?

Yes, but not clinically. I think most creative people are inclined to bouts of depression.

Ja, maar niet klinisch. Ik denk dat de meeste creatieve mensen  geneigd zijn om aanvallen van depressie te krijgen.

WOULD YOU HAVE PLASTIC SURGERY?

Zou je plastische Chirurgie ondergaan?

No, I’m fairly comfortable in my own skin.

Nee. Ik voel me goed in mijn huid

WOULD YOU LIKE TO LIVE FOREVER?

Zou je het eeuwige leven willen hebben?

Definitely. I think we all do, anyway. Those who say otherwise are probably very depressed.

Zeker weten. ik denk dat iedereen dat wel wil. Degene die het niet willen zijn waarschijnlijk deepressief

Robin Gibb and his son RJ are writing the Titanic Requiem together. It will be released later this year to mark the Titanic Centenary in 2012.


Robin Gibb en zijn zoon RJ schrijven samen momenteel aan het het Titanic Requiem. Het zal later dit jaar uitkomen ter ere van het 100 jarig bestaan

Comments

Popular posts from this blog

the story behind the song NY Mining Disaster 1941

Music History #8: "New York Mining Disaster 1941"By Bill De Main september 2012
<font color="#ffffff" size="5"></font>
Image credit:  Getty Images
“New York Mining Disaster 1941 (Have You Seen My Wife, Mr. Jones)”
Written by Barry and Robin Gibb (1967)
Performed by Bee Gees


The MusicWhen the Bee Gees debut US single was released in April 1967, a lot of people thought it was The Beatles masquerading as another band. Even the name Bee Gees was read as code for “Beatles Group.” But within a year, brothers Barry, Robin and Maurice Gibb established themselves not only as hit makers in their own right, but as chart rivals to the Fabs. “New York Mining Disaster 1941,” the first of thirty-some hits, is one of those rare pop songs in which the title never appears in the lyrics. Most people still refer to it by its subtitle “Have you seen my wife, Mr. Jones.” Inspired by the Aberfan mining disas…

Meaning of Songs

Clos
THE MEANING OF SONGSCollaborator:Stephan Koenig ALONE (1997) BARRY GIBB: What the song's really about is that little child inside. It's that abstract feeling we all have that no matter how close or how many relatives we have or how many people around us we love, we still feel alone. There's an aloneness about all of us. That "How do I, why is it always end up alone?" Well, I'm not alone, but I might feel alone, that no one really thinks the way I do. I guess that's because everybody's unique in their own way. We all do feel the same way about most things, but why is it that nobody feels the same way I do about everything? So you're alone. You have that feeling sometimes.

BARKER OF THE UFO (1967)
MAURICE GIBB: Always with experimentation in mind, this was a fun time. The memories of this session will always be remembered. I loved the tuba and reverse cymbal effect.

BLUE ISLAND (1993)
BARRY GIBB: The other side…